Tuesday, May 28, 2024

จำนวนผู้เข้าใช้
Rabbit Plan

816 ผู้ใช้

จำนวนนาทีในการเรียน
Online Class

12,625 นาที

จำนวน Business Model
และแผนธุรกิจ ที่ถูกสร้าง

609 ผู้ใช้

Rabbit Plan ช่วยให้ท่านสามารถเพิ่มโอกาสความสำเร็จทางธุรกิจ

ตั้งแต่การพัฒนา และ Business Model แผนธุรกิจ และ แผนการเงินแบบมืออาชีพ
เพื่อให้ท่านสามารถ เริ่มต้น ต่อยอด หาเงินทุน เพื่อสร้างความเติบโต และสร้างความยั่งยืน ให้กับธุรกิจ
ซึ่งจะนำไปสู่ อิสรภาพทางเวลา และอิสรภาพทางการเงินให้กับท่าน และทีมงานของท่าน

เรียนรู้ในเรื่อง Business Model, แผนธุรกิจ และ แผนการเงิน
จาก Rabbit Plan Online Class

Online Animation Class

Animation Video สอน Concept และวิธีการในการพัฒนา Business Model, แผนธุรกิจ และแผนการเงิน ด้วย Rabbit Plan ที่จะช่วยให้ท่านเริ่มต้นได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และง่ายดาย


สร้าง Business Model ที่ชัดเจน
เพื่อเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จทางธุรกิจตั้งแต่จุดเริ่มต้น

สร้าง Business Model ด้วย Online Coaching Wizard

Online Coaching Wizard ที่จะทำหน้าที่เหมือน Business Coach เพื่อทำให้ท่านสามารถสร้าง Business Model ที่ชัดเจนได้อย่างเป็นระบบ

เห็น Business Model ในทุกมุมมอง

ท่านจะได้เห็น Business Model ของท่านในหลากหลายมุมมอง ไม่ว่าจะเป็นในมุมมอง Business Model Canvas (BMC), Lean Canvas, และ Value Proposition Canvas ซึ่งจะช่วยให้ท่าน และทีมงานของท่านเข้าใจ Business Model ของท่านได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุม

วิเคราะห์ความเสี่ยงของ Business Model

จากการเห็นในมุมมองที่หลากหลาย จะทำให้ท่านเห็นถึงความเสี่ยงในองค์ประกอบต่างๆ ของ Business Model ซึ่งจะช่วยให้ท่านบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านได้อย่างเป็นระบบ

ร่วมกันพัฒนา Business ระหว่างท่าน และทีมงานของท่าน

ร่วมกันพัฒนา Business Model ผ่าน Online Collaboration Tool ของ Rabbit Plan ซึ่งจะทำให้ท่าน และทีมงาน สามารถพัฒนา Business Model ได้จากทุกที่ ทุกเวลา


สร้างแผนธุรกิจระดับมืออาชีพ ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนธุรกิจของท่านอย่างมืออาชีพ

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยทางการตลาด และปัจจัยภายในในลักษณะเปรียบเทียบกับคู่แข่งสำคัญ ซึ่งจะทำให้ท่าน และทีมงานเท่าทันสถานการณ์ทางธุรกิจ และสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

พัฒนากลยุทธ์ 3 ระดับ

พัฒนากลยุทธ์ 3 ระดับ ได้แก่ กลยุทธ์ระดับองค์กร, กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และ กลยุทธ์ระดับหน้าที่ ที่จะทำให้ธุรกิจของท่าน มีทิศทาง และ แนวทางที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนธุรกิจ ทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว

จัดทำแผนรองรับกลยุทธ์ระดับหน้าที่

จัดทำแผนปฏิบัติการรองรับกลยุทธ์ระดับหน้าที่ ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์ระดับองค์กร และกลยุทธ์ระดับธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ท่าน และทีมงานที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดในการขับเคลื่อนกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง

สร้าง แผนการเงินระดับมืออาชีพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการด้านการเงิน หาเงินทุนจากผู้ร่วมทุน
และกู้เงินจากสถาบันการเงิน

จัดทำประมาณการยอดขาย

จัดทำประมาณการยอดขายได้ 10 ปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับการจัดทำประมาณการทางการเงิน

ประมาณการลงทุน

จัดทำประมาณการลงทุนอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน และความคุ้มค่าในการลงทุน

ประมาณการต้นทุน

จัดทำประมาณการต้นทุน ทั้งในส่วนของต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) และ ต้นทุนแปรผัน (Variable Cost) ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ในธุรกิจของท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำประมาณการเงิน

สร้างประมาณการด้านการเงินอัตโนมัติ

Rabbit plan จะสร้างประมาณการทางการเงิน (Financial Statement) ให้ท่านโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน และบริหารด้านการเงิน รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการหาผู้ร่วมทุน และการกู้เงินจากสถาบันการเงิน

Export แผนธุรกิจ และแผนการเงิน

Export แผนธุรกิจ และ แผนการเงิน ด้วย Export Wizard ในรูปแบบของ Web View, PDF, Word และ อื่นๆ