Tuesday, May 28, 2024

สิ่งที่เราช่วยท่านได้

Rabbit plan ช่วยให้ท่านเริ่มต้น, ขยายธุรกิจ, หาแหล่งเงินทุน

รวมไปถึงสถาบันการศึกษาที่ต้องการปลูกฝังแนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการให้กับเยาวชนรุ่นใหม่

  • 1. พัฒนา / ปรับปรุง Business Model
  • 2. จัดทำแผนธุรกิจเพื่อเป็น Roadmap
    สู่ความสำเร็จให้กับธุรกิจของท่าน
  • 3. สร้างแผนการเงินระดับมืออาชีพ

1: พัฒนา / ปรับปรุง Business Model

2: จัดทำแผนธุรกิจเพื่อเป็น Roadmap
สู่ความสำเร็จให้กับธุรกิจของท่าน

3: สร้างแผนการเงินระดับมืออาชีพ