Tuesday, May 28, 2024

รายละเอียดแพ็คเกจ

รายละเอียด

รายปี

฿ 3,000/ปี

จำนวน Business Plan 1
ระยะเวลา 12 Month
ส่งออกไฟล์
     ✦ เว็บ View
     ✦ Word
     ✦ Power Point (ในอนาคต)
1. องค์ประกอบแผนธุรกิจ
ข้อมูลทางธุรกิจ
     ✦ ข้อมูลผู้ประกอบการ
     ✦ ข้อมูลธุรกิจ
     ✦ สินค้า/บริการ
     ✦ ซัพพลายเออร์
     ✦ บุคลากร
     ✦ ช่องทางจัดจำหน่าย
     ✦ พันธมิตรทางธุรกิจ
วิเคราะห์ปัจจัยทางธุรกิจ
     ✦ ปัจจัยภายนอก
     ✦ ปัจจัยทางการตลาด
     ✦ ปัจจัยภายใน
กลยุทธ์ทางธุรกิจ
     ✦ ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
     ✦ วิสัยทัศน์และเป้าหมาย
     ✦ แผนงานระดับกลยุทธ์
2. แผนการเงิน
เครดิตและดอกเบี้ย
ประมาณการยอดขาย
ประมาณการการลงทุน
ประมาณการต้นทุน
รายละเอียดแผนการเงิน
เครดิตและดอกเบี้ย
     ✦ อัตราค่าเสื่อม
     ✦ ดอกเบี้ยเงินกู้
     ✦ ประมาณการกำไรขาดทุน
     ✦ ประมาณการกระแสเงินสด
     ✦ ประมาณการงบดุล
     ✦ ประมาณการจุดคุ้มทุน
     ✦ ประมาณการระยะเวลาคืนทุน
     ✦ ความคุ้มค่าการลงทุน
     ✦ อัตราส่วนทางการเงิน
3. โมเดลธุรกิจ Canvas
Value Proposition Canvas
Business Model Canvas
Collaboration
     ✦ Share Link
     ✦ Chat Online
Affiliate program
Order